Home » Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Autoverzekeringafsluiten24.nl.

Over Autoverzekeringafsluiten24.nl, Algemeen

Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Autoverzekeringafsluiten24.nl – te Bodegraven. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
Autoverzekeringafsluiten24.nl heeft met zorg deze website samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Autoverzekeringafsluiten24.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Autoverzekeringafsluiten24.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.
Het gebruik van Autoverzekeringafsluiten24.nl is voor eigen risico van de bezoeker.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Autoverzekeringafsluiten24.nl. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoverzekeringafsluiten24.nl de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Door het plaatsen van content op dan wel via de website geeft de bezoeker Autoverzekeringafsluiten24.nl het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.
De bezoeker geeft Autoverzekeringafsluiten24.nl het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
De bezoeker geeft Autoverzekeringafsluiten24.nl bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Autoverzekeringafsluiten24.nl niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken /onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.
De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en niet onrechtmatig handelt.

Cookies

Autoverzekeringafsluiten24.nl maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand die onze website op de harde schijf van uw computer zet. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers. Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen zodat cookies niet geplaatst worden.

Verstrekking aan derden

Autoverzekeringafsluiten24.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.
Autoverzekeringafsluiten24.nl behoudt zicht het recht voor uw beoordeling ook te plaatsen op andere in het beheer van Autoverzekeringafsluiten24.nl zijnde websites, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door Autoverzekeringafsluiten24.nl. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de cookie informatie. Autoverzekeringafsluiten24.nl is tevens gerechtigd uw op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. Autoverzekeringafsluiten24.nl is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van derden. Autoverzekeringafsluiten24.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Autoverzekeringafsluiten24.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Begripsomschrijvingen

“Content”: Alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal, (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);
“Website”: deze website, te bereiken via Autoverzekeringafsluiten24.nl;
“Autoverzekeringafsluiten24.nl”: Website geëxploiteerd door Autoverzekeringafsluiten24.nl, gevestigd te Bodegraven, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69424160.

Rate this page
25% KORTING op alle autoverzekeringen bij United Consumers! Actie geldig t/m 30 juni 2024Naar Actiepagina